Liczba aktualnie realizowanych projektów - 7

Projekt nr 1

Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych
Tytuł projektu
Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych
Kierownik
prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
2) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
3) mgr inż. Daniel Małozięć
4) mgr inż. Damian Bąk
5) mgr inż. Anna Dziechciarz
6) mgr Martyna Strzyżewska
7) dr inż. Dorota Riegert
8) Sylwester Suchecki
Lata realizacji
2013 - 2017
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Politechnika Warszawska MEiL
3) Anko Trading Sp. z o. o.
Cel projektu
Opracowanie innowacyjnego demonstratora technologii w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem. Demonstrator technologii stanowić będzie system tłumienia wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych możliwych do pojawienia się w sytuacjach awaryjnych podczas magazynowania substancji palnych w zbiornikach oraz ich transportu za pomocą rurociągów przemysłowych.

Projekt nr 2

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy
Tytuł projektu
Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Jacek Roguski
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
3) JAS technologie Sp. z o.o.
Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt nr 3

Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych
Tytuł projektu
Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
3) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
4) Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
5) ŚLUSARSTWO Produkcja - Handel - Usługi Władysław Radzik

Projekt nr 4

Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej
Tytuł projektu
Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr inż. Łukasz Pastuszka
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
3) CMGI Sp. z o.o.

Projekt nr 5

Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Tytuł projektu
Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Politechnika Warszawska
3) Politechnika Gdańska
4) CORONA Sp. z o.o.

Projekt nr 6

Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Konrad Zaciera
2) mgr inż. Dariusz Zgorzalski
3) mgr inż. Katarzyna Nowak
4) st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
5) dr inż. Dorota Riegert
6) mgr Beata Wojtasiak
7) mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3) Dynamic Safety Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, teleinformatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych, w tym wypracowanie rozwiązań w drodze analizy systemu opiniowania i potencjalnej certyfikacji rozwiązań organizacyjnych i technicznych obiektów zabytkowych.

Projekt nr 7

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Tytuł projektu
Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Kierownik
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
2) mgr Julia Pinkiewicz
3) mgr Magdalena Pokora
4) mgr inż. Urszula Garlińska
5) mgr inż. Łukasz Chołuj
6) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
7) mgr inż. Anna Dziechciarz
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
2) Politechnika Warszawska
3) BERA Systems Sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka. Efektem projektu będą metodyki identyfikacji i określania kluczowych parametrów awarii i ich skutków, identyfikacji scenariuszy awaryjnych, oceny ryzyka obszarowego, identyfikacji efektu domino. Opracowanie założeń do narzędzia informatycznego.