PROGRAM:

 • Po zakończeniu szkolenia, kursanci posiądą ogólną wiedzę lotniczą niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego. Specjalnie przygotowany program szkolenia gwarantuje wysoki poziom wyszkolenia praktycznego z zakresu pilotażu i obsługi naziemnej BSP.
 • Wykwalifikowana kadra instruktorów przekaże uczestnikom kursu rozbudowaną wiedzę z zakresu:
  • prawa lotniczego,
  • budowy i eksploatacji systemów bezzałogowych,
  • zasad lotu,
  • planowania specjalistycznych misji,
  • fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym.
  • bezpiecznych procedur operacyjnych
  • analizy ryzyka.
 • Kursanci zostaną znajomieni z procedurami stosowanymi przy planowaniu lotów BSP, w tym nalotów fotogrametrycznych, a także pozwoli na zdobycie umiejętności zaprojektowania osnowy fotogrametrycznej oraz wyboru odpowiednich szczegółów terenowych jako fotopunktów.
 • Szkolenie pozwoli na zrozumienie podstawowych założeń fotogrametrii oraz pozyskanie umiejętności logicznego wnioskowania o stanie i możliwościach pozyskiwania wyników z zadanych zestawów danych.
 • Kursanci poznają podstawowe założenia przy wykonywania ortofotomapy oraz sposoby przetwarzania danych pozyskanych z pomocą BSP. Podczas kursu uczestnicy posiądą umiejętność zastosowania podstawowych metod cyfrowego przetwarzania obrazów i przetwarzania chmur punktów, przeprowadzenia poprawnego wyrównania sieci zdjęć oraz wygenerowania podstawowych produktów fotogrametrycznych w postaci NMT oraz ortofotomapy na potrzeby zastosowań w zarządzaniu kryzysowym.
 • Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi związanymi z teledetekcją (lotniczą, satelitarną, z pokładu BSP), wybranymi systemami obrazowania Ziemi oraz podstawami przetwarzania danych teledetekcyjnych pozyskanych z powietrza.
 • Zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z dziedziny teledetekcji oraz narzędzia geoinformatyczne, w tym serwisy i platformy gromadzące analizy przestrzenne oparte na danych pochodzących z obserwacji Ziemi, szczególnie te wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego. Uczestnik zostanie zapoznany z licznymi przykładami zastosowania zobrazowań z BSP, satelitarnych i lotniczych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce, Europie i na świecie.
 • Uczestnicy będą mieli okazję wykonać podstawowe operacje na zobrazowaniach lotniczych, satelitarnych, a także poznać proces powstawania analizy przestrzennej dla zarządzania kryzysowego w oparciu o dane teledetekcyjne. W szczególności zostanie zaprezentowana możliwość integracji danych pochodzących z różnych źródeł oraz różnorodne analizy przestrzenne dla zarządzania kryzysowego.
 • Kursanci zapoznani zostaną z problematyką zastosowania w zarządzaniu kryzysowym zobrazowań termowizyjnych z pokładu BSP.
 • Uczestnicy szkolenia zrealizują podstawowe przetworzenia danych przestrzennych pozyskanych podczas skanowania laserowego (ALS)  (naziemnego, mobilnego, lotniczego w tym z pokładu BSP) oraz poznają podstawy obsługi programów służących przetwarzaniu i zarządzaniu danymi LiDAR w tym konwersji, eksportu i generowania rastrowych i wektorowych produktów pochodnych ALS wraz z ich przechowywaniem. Zostaną zaprezentowane możliwości i ograniczenia związane z tą technologią w kontekście wykorzystania BSP. Uczestnicy kursu poznają możliwości zastosowania tak pozyskanych danych wysokościowych w różnych aspektach zarządzania kryzysowego.